Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Απαντα Θεολογίας, Ψηφιακό αρχείο

Ἡ «Θεολογία» ε͂ναι ἐπιστημονικὸ περιοδικό, τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τν «Θεολογία», ́πως καὶ τὸ ἐπίσημο Δελτίο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἐκκλησία», ́δρυσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος τὸ 1923, σὲ μία ἐξαιρετικὰ δύσκολη περίοδο, ́ταν ἡ Ἑλλάδα προσπαθοῦσε νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς συνέπειες τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς.

Ἡ συμβολὴ τῆς «Θεολογίας» στὴν καλλιέργεια τῆς ἑλληνικῆς ὀρθόδοξης θεολογίας στάθηκε μοναδικὴ καὶ ἐξελίχθηκε ὡς τὸ ἐγκυρότερο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ τῆς ἑλληνικῆς θεολογίας. Στὶς σελίδες της φιλοξένησε ́ρθρα καὶ μελέτες ́χι μόνο ἀκαδημαϊκῶν ἀλλὰ καὶ νέων θεολόγων ̀ ἐπιστημόνων συναφῶν κλάδων καὶ ἐπιστημῶν. Ἡ δυνατότητα μάλιστα ́κδοσης τοῦ περιοδικοῦ ἀνὰ τρίμηνο κράτησε ́χι μόνο ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν του ἀπὸ τεῦχος σὲ τεῦχος, ἀλλὰ καὶ τὰ δημοσιεύματά του στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπικαιρότητας. Στή «Θεολογία» δημοσιεύονται πρωτότυπες καὶ ἀνέκδοτες ἐπιστημονικὲς πραγματεῖες, ́ρθρα, δοκίμια καὶ βιβλιοκρισίες, δηλαδή, κείμενα καὶ μελέτες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στοὺς διάφορους τομεῖς τῆς θεολογικῆς, κυρίως, ἐπιστήμης. Ἡ «Θεολογία», πέραν τῆς ἑλληνικῆς, δημοσιεύει ἐπιστημονικὲς πραγματεῖες καὶ στὴν ἀγγλική, γαλλικὴ ̀ γερμανικὴ γλώσσα. Ἐνῶ κατὰ τὴν προπολεμική της περίοδο ἡ «Θεολογία» ἐξέδιδε τέσσερα τεύχη τῶν ἑκατὸ σελίδων τὸ καθένα, μεταπολεμικὰ τριπλασίασε τὴν ́λη της καὶ κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες κάθε ἐτήσιος τόμος της ὑπερβαίνει τὶς χίλιες σελίδες.

Ἀγγίζοντας ́δη τὴν ́νατη δεκαετία παρουσίας του στὰ θεολογικὰ γράμματα, τὸ περιοδικό «Θεολογία» ἀποτελεῖ ́δη πολύτιμη παρακαταθήκη γιὰ τὴν θεολογικὴ ́ρευνα διεθνῶς ἀλλὰ καὶ ἱστορικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ θεολογικὴ ἐπιστήμη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁΚλάδος Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισαν τὴν ψηφιοποίηση καὶ ἀνάρτησήλων τῶν τευχῶν τῆς «Θεολογίας», ́στε νὰ καταστεῖ ́μεση καὶ ἐλεύθερη ἡ πρόσβαση κάθε ἐνδιαφερομένου. Στὸ πεδίο «́παντα Θεολογίας, Ψηφιακὸ Ἀρχεῖο» τῆς ἱστοσελίδας (http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.aspτοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία», ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ βρεῖ τράπεζα δεδομένων ἀνὰ ́τος καὶ ἀνὰ τεῦχος, ἀνὰ ́νομα συγγραφέα καὶ ἀνὰ τίτλο μελέτης τὸ ψηφιοποιημένο ὑλικὸ τῆς «Θεολογίας» σὲ ἀρχεῖα τύπου pdf. Ἐφ ̓ ́σον ὁθεολογικὸς καὶ ἐπιστημονικὸς πλοῦτος τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία» καθίσταται πλέον ἠλεκτρονικὰ θησαυρισμένος καὶ διαδικτυακὰ προσβάσιμος ἀπὸ ́λους τοὺς ἐνδιαφερόμενους ἀναγνῶστες καὶ μελετητές, ἐλπίζουμε ́τι καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο συμβάλλουμε στὴ σύγχρονη θεολογικὴ καὶ ἱστορικὴ ́ρευνα.